پیرترین پناهجوی جهان از قلمرو داعش فرار کرد
Forward