کودک هندی با بزرگترین سر جهان تحت عمل جراحی قرار گرفت(16+)
Forward