عکس/ شلوغ ترین مکانِ توریستیِ جهان اینجاست!
Forward