متجاوز به زنان و دختران با شلیک گلوله پلیس بازداشت‌شد
Forward